Εξετάσεις

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • 24ωρη και 48ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού)
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Έγχρωμο Doppler
  • Ιστικό Doppler
 • Δεξιός καθετηριασμός
 • Μελέτη βαλβιδοπαθειών
 • Στεφανιογραφία
 • Αγγειοπλαστική
  • Εξειδίκευση σε: Ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS) και Rotoblation